Rocznice i jubileusze A.D. 2006.
Jun 02, 2020 at 12:47 PM
Konkurs Muzyki Ludowej
I KML
II KML
III KML
IV KML
V KML
VI KML
VII KML
VIII KML
IX KML
X KML
XI KML
XII KML
MENU
Strona Główna
Aktualności
Rocznice A.D.2006
Szlak Koźlarski
Tradycje Koźlarskie
Kozioł dziś
Kozioł wczoraj
Do posłuchania
Archiwum
Autorzy
Księga Gości

Rocznice i jubileusze A.D. 2006. Print

Godne zapamiętania znaczniejsze rocznice urodzin i działalności w muzycznej kulturze ludowej „Królestwa Kozła i Krainy Dud”, artystów ludowych, etnografów, pedagogów oraz istotnych wydarzeń w dziejach edukacji muzycznej.

410. rocznica koronacji Christiana IV Oldenburga (1596, ur. 1577 – zm. 1648), króla Danii i Norwegii 
w latach 1588 - 1648, na dworze którego w dworskiej kapeli grali koźlarze polscy na polskich kozłach.


325. rocznica urodzin Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767), niemieckiego kompozytora okresu baroku, organisty i kapelmistrza, który po studiach na uniwersytecie w Lipsku przebywał w różnych miastach w Niemczech, także w Żarach na Łużycach, gdzie miał okazję poznać polską muzykę ludową zapoznając się z polskimi tańcami, z którymi zetknął się podczas pobytu również na Śląsku w Pszczynie oraz w Krakowie i odnotował w swojej autobiografii, że na Śląsku słyszał polskiego kozła grającego samodzielnie oraz w zespole 36 koźlarzy i 8 skrzypków.


170. rocznica publikacji opisu wesela, na którym w kapeli gra dudziarz ze skrzypkiem (artykuł pt. „Wieśniacy   z okolic Poznania” w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” 1836).


145. rocznica publikacji relacji z wesela ze wsi Łąkie i Gościeszyn pow. babimojski (obecnie wolsztyński)  w artykule poznańskiego historyka Emila Kierskiego pt. „Zwyczaje, obrzędy i zabobony w niektórych okolicach W. Ks. Poznańskiego”, który ukazał się warszawskim “Tygodniku Ilustrowanym” (1861)., uznanego za najstarsze źródło dokumentujące folklor zachodniej Wielkopolski.


130. rocznica urodzin Jana Gniotowskiego (ur. 1876 - 1955, Chobienice) koźlarza, który budził duże zainteresowanie badaczy folkloru muzycznego w okresie międzywojennym (Jadwiga Pietruszyńska 1934 i wspominanego jeszcze przez Jarosława Lisakowskiego w roku 1975), klarnecisty, budowniczego kozła   weselnego,  ślubnego i sierszeniek, grającego na koźle weselnym w dawnym stroju E , także Es, w kapeli razem z Tomaszem Śliwą z Chrośnicy i  skrzypkiem Edwardem Rybickim ze Stefanowa.


130. rocznica wydania części drugiej monumentalnego dzieła Oskara Kolberga (1814 – 1890; wyd. 1876 Kraków) „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce" – pt. „Wielkie Księstwo Poznańskie” , w której przy opisie wesela z powiatu babimojskiego podał za E. Kierskim teksty pieśni ludowych, niektóre z nich z zapisami nutowymi.

120. rocznica urodzin Michaliny Michalskiej (1886) z Podmokli Wielkich, wg Wiesława Sautera, Wincentego Kani wielu innych znawców folkloru – najlepszej śpiewaczki Babimojszczyzny.

120. rocznica urodzin Franciszka Tobysa (1886, Tłoki pow. wolsztyński), koźlarza w wieku 48 lat zarejestrowanego przez Jadwigę Pietruszyńską w 1934 roku.

115. rocznica urodzin Wawrzyna Bielawskiego (ur. 1891, Jarocin), dudziarza, a także wielu innych muzyków i śpiewaków wielkopolskich urodzonych w końcu XIX wieku: Franciszki Ciesiółki ur. 1881 r.,  Kościan,  śpiew, nagr.23.05.1953 r.; Stanisława Czarneckiego ur. 1896 r., Uchorowo pow. Oborniki, kora brzozy-listek, śpiew, nagr.16.11.1955 r.  Marianny Kulawiak ur.1868r., Michorzewo pow. Nowy Tomyśl, śpiew, nagr.22.02.1946r.;
Barbary Kołodziejczyk ur. 1899 r., Nabyszyce pow. Ostrów Wlkp., śpiew, nagr.1951 r.; Agnieszki Chylińskiej ur. 1899 r., Nabyszyce  pow. Ostrów Wlkp., śpiew, nagr.1951 r.; Andrzeja Sobczaka ur.1880 r., Suchorzewo pow. Pleszew, śpiew, nagr.21.05.1956 r.

95. rocznica urodzin Wincentego Kleszki (1911 - ) klarnecisty z Dąbrówki Wlkp., instruktora gry na instrumentach ludowych w artystycznym – od 1951 roku - Państwowym Ognisku Wiejskim w Dąbrówce Wlkp.; członka Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca, który grą w kapeli koźlarskiej m.in. z Wincentym Dudkiem (kozioł weselny) i Ludwikiem Połomką (skrzypce) popularyzował folklor dąbrowiecki na ogólnopolskich imprezach i festiwalach ; wyróżniony za patriotyczną postawę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


90. rocznica urodzin Edwarda Ignysia ze Śmigla (1916 – 2004), mistrza dudziarskiego, budowniczego dud wielkopolskich, skrzypka, wychowawcy kilku pokoleń dudziarzy, twórcy Kapeli Dudziarzy Kościańskich  i Kapeli Dudziarskiej Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie; laureata nagrody im. Oskara Kolberga (1987).


80. rocznica zbudowania przez Jana Gniotowskiego kozła (1926 r.) dla Tomasza Kotkowiaka z Siedlca, którego ten mistrz i nauczyciel, słynny „artysta ludowy i rzemieślnik” z Chobienic nauczył „na nim grać”.


70. rocznica nagrań dudziarzy, skrzypków i śpiewaków z Domachowa (1936 r.), przez Łucjana Kamieńskiego, który testując w terenie nowoczesne urządzenie nagrywające - " fonogram płaski", zarejestrował w Domachowie zespół kierowany przez Antoniego Maleszkę, popularyzowany od kilku lat przez Macieja Rychłego za pomocą CD Muzyka Warta Poznania 2004.


70. rocznica I. Konkursu Dudziarzy Zjednoczenia Kolejowców Polskich w Ostrowie Wielkopolskim (09.08. 1936, srebrny medal za I miejsce zdobyty przez kapelę Wawrzyńca Bielawskiego z Jarocina – dudy wielkopolskie, Michał Galiński – skrzypce).


70. rocznica wydania pionierskiej monografii Jadwigi Pietruszyńskiej (Sobieskiej) pt. „Dudy wielkopolskie”,  Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodniosłowiańskiego UP. Poznań 1936.


60. rocznica wznowienia po wojnie działalności artystycznej przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Dąbrówce Wlkp.: 15.09.1946, pierwsze dożynki w Gorzowie Wlkp.; 13.10.1946 występ w audycji regionalnej Polskiego Radia w Poznaniu; 09-10.11.1946, udział w I Kongresie Polaków – Autochtonów z Ziem Odzyskanych w Warszawie.


60. rocznica ślubu Franciszki Brychcy i Jana Spychały z Dąbrówki Wlkp. (Grójec Mały, 12.XI.1946 r.), na których weselu grali koledzy z kapeli Pana  Młodego (klarnecisty): koźlarz Tomasz Brudło z Wąchabna i skrzypek Franciszek Białecki z Podmokli Małych.


60. rocznica nagrań (1946, 1947) Kapeli Koźlarskiej Jana  Białeckiego (ur. 1878, Podmokle Małe), koźlarza, skrzypka i klarnecisty , który  wraz ze śpiewaczką ludową Stanisławą Bursztyn i skrzypkiem Franciszkiem Szymańskim, tworzył podmoklańską kapelę ludową.


55. rocznica śmierci Stanisława Felisia (1889 - 1951), koźlarza z Grójca Małego pow. Wolsztyn, który w wieku 43 lat doskonale potrafił wykorzystać w grze możliwość wydobycia z kozła tzw. drugiej skali („całkowite wypełnienie undecymowego ambitus kozła”), czym wzbudził uznanie badaczy problemu stroju kozła i stosowanej na nim techniki przedęcia nonowego; zmarł w wieku 62 lat, pochowany na cmentarzu parafialnym p.w. Piotra Okowy w Chobienicach.


55. rocznica zakupienia pierwszego kozła dla Ogniska Muzycznego w Dąbrówce Wlkp. (1951), które wzięło na siebie obowiązek opieki nad kulturą regionalną przez utworzenie sekcji nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych pod kierunkiem Wincentego Kleszki oraz stworzenie odpowiednich warunków starszym muzykom dąbrowieckiej kapeli koźlarskiej (premie, umowy o pracę w charakterze instruktorów tańca   i muzyki).


55. rocznica upaństwowienia - zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13. 03. 1951 r. - Miejskiego Ogniska Muzycznego, które przyjmując nazwę Państwowe Ognisko Muzyczne w Zbąszyniu - przejęło zadania wcześniej istniejącego Wiejskiego Ogniska Muzycznego w dziedzinie kształcenia muzycznego w Zbąszyniu, także w zakresie muzyki ludowej regionu zbąszyńskiego jak i przygotowania nowych instruktorów muzycznych.


55. rocznica ukończenia Państwowego Ogniska Muzycznego (1951) w Zbąszyniu przez Henryka Skotarczyka (instrumenty ludowe w klasie Tomasza Śliwy z Chrośnicy) oraz podjęcia pracy nauczycielskiej najpierw w POM i kontynuowanej w PSM I st. w Zbąszyniu (kozły, sierszeńki), także po uzyskaniu dyplomu ukończenia tej szkoły w 1961 r. (kontrabas).


55. rocznica urodzin Leonarda Śliwy (ur. 01.11.1951, Zbąszyń; od 1976 zam. w Wolsztynie), skrzypka z perzyńskiego rodu Śliwów, spokrewnionego przez dziadka Piotra Śliwę z jego bratem Tomaszem Śliwą z Chrośnicy i kontynuującego rodzinne tradycje w Kapeli Koźlarskiej Zespołu Regionalnego „Wesele Przyprostyńskie” w Przyprostyni k. Zbąszynia; animatora koźlarskiej grupy muzyków amatorów grających na instrumentach ludowych i śpiewających kolędy oraz pastorałki we własnym opracowaniu (od listopada 2002 r. jako "Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia"); wiceprezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu; absolwenta PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu (1968, skrzypce);  laureata wielu nagród ogólnopolskich i regionalnych (m.in. Kazimierz nad Wisłą, Wilczyn 2000, Węgrów 2001).


55. rocznica urodzin Zbigniewa Mańczaka (1951 – 2005), koźlarza ze Zbąszynia, ucznia mistrza Tomasza Śliwy w klasie instrumentów ludowych Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu (1962 – 1968) , w której sam nauczał w latach 1969 – 1971 i  1975 – 1979 osiągając bardzo dobre wyniki w kultywowaniu lokalnej muzyki ludowej; członka Zarządu Stowarzyszenia Muzyków Ludowych; uczestnika wielu lokalnych i krajowych festiwali, nagrań radiowych i filmowych (solista w filmie dokumentalnym "Kozioł śpiewający"), oraz organizowanych od roku 1973 w Nądni, później w Zbąszyniu Biesiad Koźlarskich.


50. rocznica urodzin przedwcześnie zmarłej Stefanii Trocholepszej (1956 – 1999) nauczycielki muzyki z Podmokli Wielkich, tancerki i kronikarza Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca (1968 – 1976) w Podmoklach Małych; założycielki Folklorystycznego Zespołu Tanecznego SOM w Babimoście (1978 – 1985); organizatorki Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Podkoziołek”  (1997 – 1999) w Babimoście, kultywujących lokalne tradycje folkloru muzycznego Ziemi Babimojskiej (reżyseria tanecznych układów widowisk scenicznych oparta na znajomości miejscowych tańców ludowych; opracowania melodii kozłowych, nauka śpiewu).


50. rocznica nagrań melodii kozłowych na skrzypcach (18.04.1956 r., wg ustaleń Macieja Rychłego - chodzone i okrągły), przez Tomasza Śliwę (ur. 1892 r. Perzyny, zam. Chrośnica pow. Nowy Tomyśl), nagrywanego także na koźle z kapelą w składzie: Edward Rybicki  (ur. 1909 r. Stefanowo pow. Nowy Tomyśl) skrzypce, Jan Gniotowski (ur. 1876 r. Chobienice  pow. Wolsztyn) klarnet; nagr.18.01.1954 r.).

45. rocznica urodzin Jerzego Skrzypczaka (ur. 15.04.1961, Zbąszynek), koźlarza, skrzypka, klarnecisty i szefa Kapeli Koźlarskiej „Kotkowiacy” ; autora pracy magisterskiej pt.  „Kapela koźlarska ze Zbąszynka. Skład i repertuar" (Uniwersytet Zielonogórski 2003 ); nauczyciela gry na instrumentach ludowych w Zbąszynku, budowniczego kozła i twórcy młodzieżowej kapeli koźlarskiej „Mali Kotkowiacy”, kontynuującego rodzinne tradycje dziadka Tomasza Kotkowiaka z Siedlca.

40 – lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej (1966), organizatora Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej w latach 1968 – 1973 i Babimojskich Spotkań Folklorystycznych od 2004 roku, pod patronatem którego Henryk Skotarczyk (ur. 1934 – Zbąszyń), koźlarz, pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodych muzyków ludowych, współzałożyciel Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, prowadzący klasę instrumentów ludowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki  w Zbąszyniu, naucza na Babimojszczyźnie gry na kozłach i sierszeńkach (Babimost 1968 – 1973) i od 2000 r. w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku .


40. rocznica podjęcia udanej próby wykonania pierwszego kozła weselnego przez twórcę ludowego Floriana Modrzyka z Nądni (1966) z inicjatywy jego syna Franciszka Marka – wówczas ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu w klasie instrumentów ludowych Tomasza Śliwy.


35. rocznica ukończenia Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu przez czynnych do dziś koźlarzy zbąszyńskich - Edmunda Hildebrandta (puzon,1971) i Macieja Kaczmarka zam. w Ostrowiu Wlkp. (trąbka, 1971).


35 – lecie radiowej pracy dziennikarskiej Donata Linkowskiego (ur. 01.05.1950, Zielona Góra; 1971 – pierwsza audycja wyemitowana w programie I Polskiego Radia Warszawa), autora cyklu audycji „Ziemia   i Pieśń”  oraz „Na swojską nutę”, w których wiele uwagi poświęca problemom muzyki koźlarskiej i kapelom dudziarskim (nagrania, wywiady, dyskusje); dokumentuje szkolne festiwale kultury regionalnej Regionu Kozła; od 2003 r. rejestruje przebieg kolejnych edycji Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy i popularyzuje na antenie Radia Zachód Zielona Góra jego uczestników.


35. rocznica wyróżnienia filmu „Mięsopusty w Podmoklach” w realizacji Janusza Łomskiego i A. Gołębiowskiego na II Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Dokumentalnych „Polska nad Odrą i Bałtykiem” – Głogów 1971.


30. rocznica rozwiązania Regionalnego Zespoły Pieśni i Tańca w Podmoklach Małych (1976) , założonego w roku 1968 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej.


30. rocznica śmierci Tomasza Śliwy (ur. 23.11.1892, Perzyny – zm. 31.08.1976, Zbąszyń), cenionego artysty ludowego, wybitnego muzyka i budowniczego instrumentów ludowych; nauczyciela w klasie instrumentów ludowych – kolejno: Wiejskiego Ogniska Muzycznego, Miejskiego Ogniska Muzycznego, Państwowego Ogniska Muzycznego i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu; współzałożyciela i przewodniczącego pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Muzyków Ludowych (od 12.04.1959) z Tomaszem Kotkowiakiem i Antonim Janiszewskim; bohatera filmu dokumentalnego pt. „Kozioł śpiewający” (reż. Mucha); laureata nagrody im. Oskara Kolberga w 1974 roku.


20. rocznica śmierci Wacława Łakomego (ur. l905 - 1986), pochodzącego z Zakrzewka k. Zbąszynia koźlarza z Babimostu, założyciela własnej kapeli ze skrzypkiem Edwardem Rybickim i klarnecistą Antonim Zawieją, aktywnego organizatora życia kulturalnego, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej. 


20. rocznica zdobycia nagrody im. Oskara Kolberga przez Zespół Regionalny „Wesele Przyprostyńskie” z Przyprostyni k. Zbąszynia (1986), założonego  w 1937 roku przez Antoninę Woźną w celu kultywowania historycznych obrzędów weselnych, tańców, muzyki koźlarskiej i śpiewu.


15 - lecie pracy pedagogicznej Jarosława Skotarczyka (ur. 01.05.1969, Zbąszyń) w klasie instrumentów ludowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu (od 01.09.1991 roku - kozły, sierszeńki), absolwenta tej szkoły (1984 – fortepian).

10.rocznica śmierci Tomasza Kotkowiaka (24.10.1909 – 06.05.1996), kolejarza z zawodu, muzyka       z zamiłowania; koźlarza, skrzypka, klarnecisty; laureata Drugiej Nagrody Pierwszego Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy (1937 r.), współzałożyciela Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu (1959) i Kapeli Ludowej Koźlarzy przy Domu Kultury „Kolejarza” w Zbąszynku (1960 - 1990 r.); nauczyciela młodych koźlarzy, skrzypków, klarnecistów w Społecznym Ognisku Muzycznym Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego przy DKK, dla których ten pochodzący z Siedlca muzyk ludowy budował  kozły weselne – wspólnie z kolejowym tokarzem Henrykiem Manią.


10. rocznica nadania zbiegowi ulic Kilińskiego, Klubowej i PCK w Zbąszynku imienia - Skwer Tomasza Kotkowiaka (obelisk z tablicą w kształcie kozła z wizerunkiem mistrza i napisem: „w muzyce zawarł piękno naszej ziemi” ; uchwała Rady Miejskiej z 16.10.1996 r.).


10. rocznica śmierci Floriana Modrzyka z Nądni (ur. 20.11.1924, Nowa Wieś Zbąska   – zm. 27.09.1996 Mosina k. Poznania), budowniczego kozłów weselnych i ślubnych (201 szt.), dud wielkopolskich, sierszeniek dmuchanych dymką i ustami; twórcy miniatur instrumentów ludowych(kozioł weselny i ślubny).
               
10. rocznica śmierci Wiesława Sautera (1905 - 1996 Strzyżowice pow. Będzin), badacza dziejów Pogranicza  i folkloru muzycznego ludności rodzimej, pioniera lubuskiej oświaty, współorganizatora i prezesa Lubuskiego Towarzystwa Kultury (1957 – 1972) , autora książki pt. „Z walk o polskość Babimojszczyzny” (1960), w której opisał m.in. „Wesele babimojskie” wspominając o kozłach i kapelach koźlarskich; twórcy wielu nagrań śpiewaczek nowokramskich.

10. rocznica zdobycia nagrody im. Oskara Kolberga przez Annę Markiewicz (1996) z Bukówca Górnego, założycielkę i kierowniczkę Regionalnego Zespołu w Bukówcu Górnym (1964), regionalistkę, twórczynię Izby Regionalnej z bogatymi zbiorami eksponatów kultury ludowej okolic Włoszakowic.


5. rocznica powstania Młodzieżowego Zespołu Instrumentalno – Tanecznego w Starej Krobi  „Młodzi Biskupianie” , pielęgnującego pod kierunkiem Krystyny Jańczak i Witolda Szpurki obyczaje, obrzędy, stroje i tradycje muzyczne - tańce, pieśni i przyśpiewki Biskupizny (dudy wielkopolskie, skrzypce podwiązane).


5. rocznica narodzin Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej "Koźlary" w Stęszewie pod kierunkiem muzycznym Romualda Jędraszaka – dudziarza z Kostrzyna Wlkp. i opieką Barbary Bawer (2001, Dom Kultury Stęszew).


5. rocznica V. Wielkopolskich Spotkań Budowniczych Dud i Kozłów (Rawicz – Szymanowo – Poznań, 31 sierpnia – 2 września 2001 r.), zorganizowanych pod patronatem Stefana Mikołajczaka Marszałka Województwa Poznańskiego przez Muzeum Instrumentów Muzycznych (Janusz Jaskulski), Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu i Dom Kultury w Rawiczu z udziałem Zespołu Regionalnego „Wisieloki” z Szymanowa, przy dużym zaangażowaniu najmłodszego wówczas budowniczego dud wielkopolskich na Ziemi Rawickiej – Michała Umławskiego (21 lat).


5. rocznica Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze – dudziarze !” w Połajewie, wspólnego kolędowania dudziarzy i koźlarzy od 21 stycznia 2001 r. w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła z lat 1770 – 1780 z cennym tryptykiem 1572r. pt. „Pokłon pasterzy” pędzla Mateusza Kossiora z Poznania (najstarsza scena Bożego Narodzenia z dwoma pasterzami – dudziarzami) i w Gminnym Ośrodku Kultury.

©  Opracował: Zbigniew Skoczylas - Zielona Góra, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu.
07 – 20.06. 2006.
Zb.S.
Who's Online
We have 3 guests online


www.siedlec.pl

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Advertisement